Ulocking Abilities sammen med Norges største studentdrevne humanitæraksjon, MedHum

Foreldre-gruppene i Uganda

Kommunikasjonsansvarlig Adina Norge

Skrevet av

Leah Sophie W. Wergeland

Del artikkelen på sosiale medier eller epost:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Epost

Det primære arbeidet til Adina Foundation Uganda (AFU), er å gi barn med ulike funksjonsnedsettingar den behandlinga dei treng. Det kan vere operasjonar, fysioterapi, sårstell og liknande. Borna får hjelp med det psykologiske og sosiale, utdanning, men AFU gjer og mykje meir for å jobbe mot eit betre samfunn, dei lagar blant anna foreldregrupper. Foreldregrupper består av føresette av born som får medisinsk behandling. For å ta det i ei kronologisk rekkefølgje, så vil AFU byrje med å mobilisere kommunale arbeidarar i regionen dei vil byrje på. Då vil foreldre få informasjon om at dei kan ta med born med sjukdommar og funksjonsnedsettingar for å få ein vurdering av helsepersonell på om dei kan få hjelp av Adina, eller om dei må dra til lege eller sjukehus eller andre ting. Det pleier å vere omkring 30 born frå kvart område som blir registrerte som born Adina kan hjelpe, og foreldrepara til dei 30 borna vil bli plasserte i grupper, me kallar Parent Support Group (PSG).

Samstundes som borna får behandling, vert foreldra kalla inn til ulike kurs og opplæringsopplegg for å sikre at borna kjem tilbake til ein betre og tryggare heim. Mange av foreldra har lite kunnskap om funksjonsnedsettingar, dårleg økonomi, det rår mykje analfabetisme, samt at mange av foreldra slit med å uttrykke kjærleik for borna med ulike funksjonsnedsettingar. Formålet med foreldregruppene er å betre mange av dei primære parametrane, som hygiene, sanitære forhold og økonomi, slik at familien kan klare seg sjølve vidare, at ungane deira får gå på skule og at foreldra veit kva dei skal gjere om borna får tilbakefall eller dei får kjennskap til andre ungar med funksjonsnedsettingar. Foreldregruppa møtes til kursing i fleire bolkar.

Det fyrste kurset går over tre dagar. Der lærar foreldra om korleis dei kan leve med born med funksjonsnedsettingar, tidlig oppdaging av sjukdom, svangerskapsproblematikk og kva effekt vold og stress kan ha, kva for behandling borna treng og kva rettigheiter borna har. Foreldra lærer også ein heil del om årsaker til funksjonsnedsettingar og kor viktig det er for borna med kjærleik og tilhørsel.  Samstundes lærer dei ein del om gruppedynamikk og kva som kan gjere ei gruppe god, då vi ynskjer at gruppa skal vere aktiv i mange år fram i tid.

Det neste kurset dreier seg om økonomi. Då får foreldra velje ei inntektskjelde som skal vere berekraftig – dei får velje mellom ulike dyr, frø og fjærkre, men dei fleste vel å få to geiter. Dei får mykje informasjon og lærdom om inntektskjelda dei har vald, til dømes om typiske sjukdommar, lage gjerder eller band til dyra og kva mat dei treng, slik at inntektskjelda skal klare å betre økonomien til familien over tid. I same kurs blir det starta ei spare-lånekasse. Lånekassa har tre nøklar og bøker som skal fyllast inn. Spare-lånekassa går ut på at dei sparar pengar ved å leggje dei i kassa, men folk kan og låne pengar fra den kassa med litt renter, mykje mindre enn i ei bank. På den måten kan folk ta ut eit lite lån for å til dømes starte ei bedrift eller betale skulepengar for ungane sine, og betale litt meir tilbake seinare.

Feltbesøk i Albetong: Vi måtte ta i bruk kreativiteten for å få plass til alle på feltbesøk.

Mum og Desmond er to favoritter. Desmond har vært pasient hos Adina siden februar 2023. Rosemary, eller Mum som hun er bedre kjent som, sørger for at alle pasientene våre får både mat, stell og ikke minst omsorg.

Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

Tilsynsreise til Uganda

Kommunikasjonsansvarlig Adina Norge

Skrevet av

Leah Sophie W. Wergeland

Del artikkelen på sosiale medier eller epost:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Epost

I august var det tid for tilsynsreise til prosjektet i Uganda sammen med medisinstudentenes humanitæraksjon, MedHum. MedHum er Norges største studentdrevne humanitæraksjon, og den består av norske medisinstudenter i inn-og utland. MedHum velger forskjellige humanitære prosjekter å støtte annethvert år. I mars i år ble det klart at Adina er MedHum sitt nye samarbeidsprosjekt for de kommende årende, og dette samarbeidet gleder vi oss til. Prosjektnavnet for samarbeidsprosjektet med MedHum har fått navnet Unlocking Abilities.

Med oss i reisefølget hadde vi representanter fra ulike byer i Norge samt en som representerte byene i utland. Det ble en kjempefin tur der Adina Norge sammen med Adina Uganda hadde laget et flott og innholdsrikt program som sikret at de som var på tur fra MedHum fikk se store deler av prosjektet i Uganda, samt noe av kulturen. I løpet av oppholdet ble det brukt noen dager på rehabiliteringssenteret i Lira der vi fikk se hvordan teamet og barna jobbet med fysioterapi og sårbehandling, hvordan de jobbet med psykososial støtte til barna, utdanning og vi hadde ikke minst mye lek og moro sammen med både ansatte og barn. Noe som var veldig spennende, kanskje spesielt for medisinstudentene var at vi besøkte både sykehuset i Lira og Kumi og fikk se både fasilitetene der og hvordan de jobbet.

    

Team MedHum: (Bak fra vestre: Daniel, Anders Kristine, Trym. Foran fra venstre: Sol, Vilde, Anna)

Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

Tilsynsreise til Uganda

Kommunikasjonsansvarlig Adina Norge

Skrevet av

Leah Sophie W. Wergeland

Del artikkelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

I august var det tid for tilsynsreise til prosjektet i Uganda sammen med medisinstudentenes humanitæraksjon, MedHum. MedHum er Norges største studentdrevne humanitæraksjon, og den består av norske medisinstudenter i inn-og utland. MedHum velger forskjellige humanitære prosjekter å støtte annethvert år. I mars i år ble det klart at Adina er MedHum sitt nye samarbeidsprosjekt for de kommende årende, og dette samarbeidet gleder vi oss til. Prosjektnavnet for samarbeidsprosjektet med MedHum har fått navnet Unlocking Abilities.     

Lek og moro på senteret til Adina Foundation Uganda

Team MedHum: (Bak fra vestre: Daniel, Anders Kristine, Trym. Foran fra venstre: Sol, Vilde, Anna)

Med oss i reisefølget hadde vi representanter fra ulike byer i Norge samt en som representerte byene i utland. Det ble en kjempefin tur der Adina Norge sammen med Adina Uganda hadde laget et flott og innholdsrikt program som sikret at de som var på tur fra MedHum fikk se store deler av prosjektet i Uganda, samt noe av kulturen. I løpet av oppholdet ble det brukt noen dager på rehabiliteringssenteret i Lira der vi fikk se hvordan teamet og barna jobbet med fysioterapi og sårbehandling, hvordan de jobbet med psykososial støtte til barna, utdanning og vi hadde ikke minst mye lek og moro sammen med både ansatte og barn. Noe som var veldig spennende, kanskje spesielt for medisinstudentene var at vi besøkte både sykehuset i Lira og Kumi og fikk se både fasilitetene der og hvordan de jobbet.

Tilsynsreise MedHum
Kommunikasjonsansvarlig Adina Norge

Skrevet av

Leah Sophie W. Wergeland

Del artikkelen på sosiale medier eller epost:

I august var det tid for tilsynsreise til prosjektet i Uganda sammen med medisinstudentenes humanitæraksjon, MedHum. MedHum er Norges største studentdrevne humanitæraksjon, og den består av norske medisinstudenter i inn-og utland. MedHum velger forskjellige humanitære prosjekter å støtte annethvert år. I mars i år ble det klart at Adina er MedHum sitt nye samarbeidsprosjekt for de kommende årende, og dette samarbeidet gleder vi oss til. Prosjektnavnet for samarbeidsprosjektet med MedHum har fått navnet Unlocking Abilities.     

Med oss i reisefølget hadde vi representanter fra ulike byer i Norge samt en som representerte byene i utland. Det ble en kjempefin tur der Adina Norge sammen med Adina Uganda hadde laget et flott og innholdsrikt program som sikret at de som var på tur fra MedHum fikk se store deler av prosjektet i Uganda, samt noe av kulturen. I løpet av oppholdet ble det brukt noen dager på rehabiliteringssenteret i Lira der vi fikk se hvordan teamet og barna jobbet med fysioterapi og sårbehandling, hvordan de jobbet med psykososial støtte til barna, utdanning og vi hadde ikke minst mye lek og moro sammen med både ansatte og barn. Noe som var veldig spennende, kanskje spesielt for medisinstudentene var at vi besøkte både sykehuset i Lira og Kumi og fikk se både fasilitetene der og hvordan de jobbet.

Det ble også tid til feltbesøk til forskjellige partnere. Vi besøkte skoler, yrkesskoler, gjorde «follow ups» på noen tidligere pasienter og vi besøkte en foreldregruppe. Det ble kanskje turens høydepunkt. Der var det flere foreldre og barn som fortalte om sitt møte med Adina Uganda, hvordan de hadde fått hjelp med de medisinske utfordringene, støtten til å stifte en foreldregruppe med en lånekasse og det var veldig fint å få høre fra de vi ønsker å nå ut til, hva prosjektet har betydd for de.

 

Vi koste oss masse på tur sammen med gjengen fra MedHum og nå er gjengen ivrige på å spre det glade budskap til alle engasjerte medelever i de respektive byene sine. Turen symboliserte starten på et fantastisk samarbeid, vi gleder oss til fortsettelsen!

Det ble også tid til feltbesøk til forskjellige partnere. Vi besøkte skoler, yrkesskoler, gjorde «follow ups» på noen tidligere pasienter og vi besøkte en foreldregruppe. Det ble kanskje turens høydepunkt. Der var det flere foreldre og barn som fortalte om sitt møte med Adina Uganda, hvordan de hadde fått hjelp med de medisinske utfordringene, støtten til å stifte en foreldregruppe med en lånekasse og det var veldig fint å få høre fra de vi ønsker å nå ut til, hva prosjektet har betydd for de.

Vi koste oss masse på tur sammen med gjengen fra MedHum og nå er gjengen ivrige på å spre det glade budskap til alle engasjerte medelever i de respektive byene sine. Turen symboliserte starten på et fantastisk samarbeid, vi gleder oss til fortsettelsen!

Ambrose har nylig gjennomgått en vellykket hofteoperasjon

Ambrose har nylig vært gjennom en komplisert operasjon i hoften som følge av osteomyelitt, en infeksjon i skjelettet. De første dagene av besøket hadde Ambrose store smerter, men ble etterhvert bedre

Besøk på Truth Primary school - en av Adina sine viktigste samarbeidspartnere. Tilsammen går 24 tidligere pasienter på Truth, en skole som er tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettinger

Barn og ansatte hos Adina Uganda

Mum og Desmond er to favoritter. Desmond har vært pasient hos Adina siden februar 2023. Rosemary, eller Mum som hun er bedre kjent som, sørger for at alle pasientene våre får både mat, stell og ikke minst omsorg.

Barn på senteret til Adina Uganda

Emmanuel og Maureen venter på fysioterapitimer. De har begge vært igjennom operasjoner, og er godt i gang med rehabiliteringsprosessen på senteret vårt i Lira, Uganda.

Tilsynsreise til Uganda

Kommunikasjonsansvarlig Adina Norge

Skrevet av

Leah Sophie W. Wergeland

Facebook
Twitter
LinkedIn
Epost

I august var det tid for tilsynsreise til prosjektet i Uganda sammen med medisinstudentenes humanitæraksjon, MedHum. MedHum er Norges største studentdrevne humanitæraksjon, og den består av norske medisinstudenter i inn-og utland. MedHum velger forskjellige humanitære prosjekter å støtte annethvert år. I mars i år ble det klart at Adina er MedHum sitt nye samarbeidsprosjekt for de kommende årende, og dette samarbeidet gleder vi oss til. Prosjektnavnet for samarbeidsprosjektet med MedHum har fått navnet Unlocking Abilities.     

Med oss i reisefølget hadde vi representanter fra ulike byer i Norge samt en som representerte byene i utland. Det ble en kjempefin tur der Adina Norge sammen med Adina Uganda hadde laget et flott og innholdsrikt program som sikret at de som var på tur fra MedHum fikk se store deler av prosjektet i Uganda, samt noe av kulturen. I løpet av oppholdet ble det brukt noen dager på rehabiliteringssenteret i Lira der vi fikk se hvordan teamet og barna jobbet med fysioterapi og sårbehandling, hvordan de jobbet med psykososial støtte til barna, utdanning og vi hadde ikke minst mye lek og moro sammen med både ansatte og barn. Noe som var veldig spennende, kanskje spesielt for medisinstudentene var at vi besøkte både sykehuset i Lira og Kumi og fikk se både fasilitetene der og hvordan de jobbet.

Det ble også tid til feltbesøk til forskjellige partnere. Vi besøkte skoler, yrkesskoler, gjorde «follow ups» på noen tidligere pasienter og vi besøkte en foreldregruppe. Det ble kanskje turens høydepunkt. Der var det flere foreldre og barn som fortalte om sitt møte med Adina Uganda, hvordan de hadde fått hjelp med de medisinske utfordringene, støtten til å stifte en foreldregruppe med en lånekasse og det var veldig fint å få høre fra de vi ønsker å nå ut til, hva prosjektet har betydd for dem.

Vi koste oss masse på tur sammen med gjengen fra MedHum og nå er gjengen ivrige på å spre det glade budskap til alle engasjerte medelever i de respektive byene sine. Turen symboliserte starten på et fantastisk samarbeid, vi gleder oss til fortsettelsen!

Ambrose har nylig gjennomgått en vellykket hofteoperasjon

Ambrose har nylig vært gjennom en komplisert operasjon i hoften som følge av osteomyelitt, en infeksjon i skjelettet. De første dagene av besøket hadde Ambrose store smerter, men ble etterhvert bedre

Besøk på Truth Primary school - en av Adina sine viktigste samarbeidspartnere. Tilsammen går 24 tidligere pasienter på Truth, en skole som er tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettinger

Barn og ansatte hos Adina Uganda

Mum og Desmond er to favoritter. Desmond har vært pasient hos Adina siden februar 2023. Rosemary, eller Mum som hun er bedre kjent som, sørger for at alle pasientene våre får både mat, stell og ikke minst omsorg.

Barn på senteret til Adina Uganda

Emmanuel og Maureen venter på fysioterapitimer. De har begge vært igjennom operasjoner, og er godt i gang med rehabiliteringsprosessen på senteret vårt i Lira, Uganda.

Ambrose har nylig gjennomgått en vellykket hofteoperasjon

Ambrose har nylig vært gjennom en komplisert operasjon i hoften som følge av osteomyelitt, en infeksjon i skjelettet. De første dagene av besøket hadde Ambrose store smerter, men ble etterhvert bedre

Besøk på Truth Primary school - en av Adina sine viktigste samarbeidspartnere. Tilsammen går 24 tidligere pasienter på Truth, en skole som er tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettinger

Barn og ansatte hos Adina Uganda

Mum og Desmond er to favoritter. Desmond har vært pasient hos Adina siden februar 2023. Rosemary, eller Mum som hun er bedre kjent som, sørger for at alle pasientene våre får både mat, stell og ikke minst omsorg.

Barn på senteret til Adina Uganda

Emmanuel og Maureen venter på fysioterapitimer. De har begge vært igjennom operasjoner, og er godt i gang med rehabiliteringsprosessen på senteret vårt i Lira, Uganda.

Når det nærmar seg at borna skal kome tilbake til heimen arrangerast det, for heile lokalsamfunnet, og ikkje berre den ny-etablerte foreldregruppa, eit type foredrag om kjønnsbasert vald. Mange av borna har opplevd vald i nære relasjonar og AFU er opptekne av at borna skal kome til ein fredfull heim. Valden skyldast ofte at foreldra skuldar kvarandre for borna med funksjonsnedsettingar. Erfaringane våre er at valden i heimane går mykje ned etter at foreldra har fått forståing for kvifor born kan få funksjonsnedsettingar og leksjonar om at vold, spesielt i svangerskap kan gi skadar på borna.

Eg er så heldig at eg har fått besøkt fleire familiegrupper dei vekene eg har vore i Uganda, både nyetablerte og grupper som har vore aktive i fleire år. Foreldre rapporterer sjølv om betra livskvalitet, betre økonomi, betre helse og ikkje minst betre relasjon til borna sine, til partnar, samt til andre foreldre i nabolaget. Samstundes ser AFU på sine oppfølgingsbesøk, at fleire born med funksjonsnedsettingar går på skule og er mykje meir aktive i lokalmiljøa sine, det vert rapportert om mindre vald og summen i sparekassene veks og veks. Ved mitt siste besøk til Uganda besøkte vi to familiegrupper i eit distrikt som heiter Alebtong. Då skjønar ein kva effekt Adina Foundation Uganda har på den lokale befolkninga. Vi vart møtt med song og musikk frå nydelege instrument, dans og jubel frå både foreldre og born. Sparekassen gjekk som det suste, det var til og med ein åtteåring som hadde byrja å spare saman med mor si. Det er heilt nydeleg å sjå, og den biten der, der lokalbefolkning fleire timar frå næraste by får lære om økonomi, hygiene, lesing og skriving, funksjonsnedsettingar, relasjonar og ikkje minst verdien av eit gruppesamhald, den biten er uvurderleg i berekraftig bistand.

Børekraftsmålene. Adina jobber for å sikre tilgang til helsetjenester for barn i Uganda

Siden 1991 har Medisinstudentenes Humanitæraksjon samlet inn over 24 millioner kroner til primærhelse- og forebyggende arbeid i lav- og mellominntektsland verden over.

MedHum er opptatt av å gjøre humanitært arbeid til noe morsomt. Som Norges største studentdrevne humanitæraksjon mobiliserer MedHum et stort antall norske medisinstudenter fra universiteter i inn- og utland i arbeidet med globale helseutfordringer. MedHum ser en naturlig sammenheng mellom deres fremtidige virke som leger og et engasjement for mennesker i hele verden, og ser på det som et ansvar å bidra til mindre ulikheter i helsetilgang. MedHum gjennomfører en rekke arrangementer for å være synlig, samle inn penger, fortelle om de aktuelle samarbeidsaktørene, og ikke minst ha det gøy sammen!

MedHum jobber nasjonalt gjennom sentralstyret, og lokalt gjennom alle lokallag og crew rundt om i de store studiebyene. MedHum jobber med hvert prosjekt i to år, og avslutter aksjonen med aksjonsuken, som vil arrangeres høsten 2024

Postadresse

Postboks 85 Kokstad,
5863 Bergen

Besøksadresse

Kokstaddalen 25